14 czerwca

strefywiaryLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

Co stanowi o pełności serca? Kiedy mówimy, że serce jest pełne? Czego pełne jest Serce Jezusa? – Jest pełne miłości. Miłość stanowi o tej pełni Serca Bożego Syna, do której się dzisiaj odnosimy w modlitwie. Jest to Serce pełne miłości Ojca: pełne na sposób Boży i ludzki zarazem. Serce Jezusa jest bowiem prawdziwie ludzkim sercem Boga-Syna. Jest więc pełne miłości synowskiej: wszystko, co czynił i mówił na ziemi, świadczyło o takiej właśnie synowskiej miłości.

Równocześnie zaś miłość synowska Serca Jezusa objawiła – i stale objawia światu – miłość Ojca. Ojciec bowiem tak „umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16) dla zbawienia świata. Dał swego Syna dla zbawienia człowieka, aby każdy człowiek „nie zginął, ale miał życie wieczne” (tamże). Jest przeto Serce Jezusa pełne miłości człowieka. Pełne miłości stworzenia. Pełne miłości świata. Jak bardzo pełne! Ta pełnia nigdy się nie wyczerpuje.

Kiedy ludzkość czerpie z zasobów materialnych ziemi, wody, powietrza, zasoby te umniejszają się i stopniowo wyczerpują. Wiele mówi się na ten temat wobec współczesnego przyśpieszenia eksploatacji tych zasobów. I stąd ostrzeżenia: nie eksploatujmy ponad miarę. Przeciwnie jest z miłością. Przeciwnie jest z pełnością Serca Jezusa. Ta się nie wyczerpuje i nigdy nie wyczerpie. Z tej pełności wszyscy otrzymujemy łaskę po łasce. Trzeba tylko, aby się poszerzała miara naszego serca: nasza gotowość czerpania z tak obfitej miłości.

Jan Paweł II
ROZWAŻANIA O LITANII DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
na podstawie:
ks. Leszek Poleszak SCJ (oprac.), SERCE JEZUSA W DOKUMENTACH KOŚCIOŁA,
Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON

<<< PoprzedniNastępny >>>